Permanent Representation of Belgium to the United Nations in Geneva
Home Internships

Internships

(Voir version française ci-après)

De permanente vertegenwoordiging van België in Genève biedt de mogelijkheid aan jonge universitairen om stage te lopen. De stagiairs maken deel uit van het team van de permanente missie en krijgen de unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving. De kandidaat stagiair kan kiezen om stage te lopen in één van volgende domeinen: Mensenrechten; Handel en Werk; Gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken, migratie; Ontwapening.

Duur en periode van de stage

De duur van de stages bedraagt minimum 6 weken. Een periode van drie maanden geniet de voorkeur omdat het tijd geeft voor inwerking en voor een goed begrip van de multilaterale activiteiten. De permanente vertegenwoordiging zoekt het hele jaar door stagiairs, in het bijzonder tijdens de sessies van de Mensenrechtenraad (maart, juni en september).

Selectiecriteria

Om voor een stage in aanmerking te komen, moeten de kandidaten aan volgende criteria beantwoorden :

 • minimum een bachelor diploma behaald hebben ;
 • een oriëntatie/specialisatie in een relevant domein volgen (bijvoorbeeld : rechten, economie, internationale relaties, geschiedenis, politieke wetenschappen, journalistiek) ;
 • nog steeds als student geregistreerd staan tijdens de stageperiode – daarvoor zijn 2 mogelijkheden:
  • de stage maakt deel uit van een academisch programma en levert een aantal studiepunten op;
  • de stage maakt geen deel uit van een academisch programma maar geniet de goedkeuring en het akkoord van de academische instelling die de post een bewijs hiervan bezorgd;
 • over een uitstekende schrijfvaardigheid, synthese- en analysecapaciteit beschikken ;
 • interesse hebben in internationale relaties en vertrouwd zijn met de essentie van het VN-systeem ;
 • talen beheersen (Frans, Nederlands en Engels).

Een stageverzoek dat niet beantwoordt aan de bovenstaande criteria zal niet in aanmerking worden genomen.

Taken

De Permanente Vertegenwoordiging heeft ter harte dat stage opdrachten interessant en gevarieerd zouden zijn.  De stagiairs voeren volgende taken uit :

 • assistentie aan VN bijeenkomsten en bijeenkomsten van de Europese Unie, activiteiten volgen van de VN organen ;
 • rapporten opstellen en onderzoek doen ;
 • diplomaten bijstaan bij het opstellen van dossiers ;
 • assistentie aan het organiseren van bijeenkomsten, seminaries, etc.

Praktische info

Stages bij de permanente vertegenwoordiging zijn onbezoldigd.  Reiskosten, verzekering en verblijfskosten worden NIET terugbetaald. Meer gedetailleerde info hieromtrent kan hier teruggevonden worden.

Kandidatuurstelling

Kandidaten dienen een aanvraagdossier in met volgende documenten :

 • een curriculum vitae;
 • een motivatiebrief waarin de stagiair de gewenste periode en domein aangeeft;
 • een bewijs van de onderwijsinstelling dat de stagiaire nog ingeschreven staat als student.

Kandidaat stagiairs worden geacht hun stage aanvraag te richten aan Ambassadeur Marc Pecsteen, Permanente vertegenwoordiger. Het dossier dient elektronisch verstuurd te worden via e-mail aan nirmala.plasman@diplobel.fed.be

 

 

La Représentation permanente de la Belgique à Genève offre la possibilité à de jeunes universitaires d’effectuer un stage.  Les stagiaires font partie de l’équipe de la Représentation permanente et bénéficient d’une occasion unique d’acquérir une expérience dans un environnement multilatéral.  Le/la candidat(e) stagiaire peut choisir d’effectuer un stage au sein de l’une des sections suivantes :  Droits de l’Homme ; Commerce et travail ; Santé, coopération et affaires humanitaires, migration ; Désarmement.

Durée et période de stage

La durée d’un stage est de minimum de 6 semaines.  Une durée de trois mois est cependant privilégiée.  La Représentation permanente recherche des stagiaires toute l’année, en particulier durant les session ordinaires du Conseil des Droits de l’Homme (mars, juin, septembre).

Critères de sélection

Pour être pris en considération pour un stage, les candidats stagiaires doivent répondre aux critères suivants :

 • être en possession de minimum un diplôme de bachelier ;
 • orientation/spécialisation des études dans un domaine pertinent (par exemple : droit, économie, relations internationales, histoire, sciences politiques, journalisme) ;
 • être TOUJOURS aux études durant la période de stage – 2 options possibles :
  • 1/ le stage fait partie du cursus académique et conditionne donc l'obtention d'un certain nombre d’unités d’études;
  • 2/ le stage ne fait pas partie du cursus académique, mais bénéficie de l'approbation de l'établissement d'enseignement qui fournit au poste une preuve de son accord.
 • excellente capacité de synthèse et d’analyse ;
 • excellente capacité de rédaction ;
 • intérêt pour les relations internationales, être familier des aspects essentiels du système des Nations-Unies ;
 • une très bonne maîtrise des langues (français, néerlandais et anglais).

Une demande de stage qui ne répond pas aux conditions susmentionnées sera refusée par le poste.

Tâches des stagiaires

La Représentation Permanente veille à ce que le travail de stage soit intéressant et varié.  Les stagiaires effectuent les tâches suivantes :

 • assister à des réunions aux Nations-Unies et à des réunions de coordination de l’Union européenne, suivre les activités d’organes onusiens ;
 • rédiger des rapports et effectuer des recherches ;
 • seconder les diplomates dans l’établissement de dossiers ;
 • assister dans l’organisation de réunions, de séminaires, etc.

Informations pratiques

Les stages à la Représentation permanente ne sont pas rémunérés.  Les frais de voyage, d’assurances et de séjour NE sont PAS  pris en charge. Une information détaillée à ce sujet peut être trouvée ici.

Introduction de candidature

Les candidats pour un stage doivent déposer un dossier contenant :

 • un curriculum vitae;
 • une lettre de motivation indiquant la période souhaitée ainsi que la section au sein de laquelle elle désire travailler.
 • justificatif de l’Université attestant que le/la stagiaire est toujours aux études.

Les candidats stagiaires doivent adresser leur demande de stage à l'Ambassadeur Marc Pecsteen, Représentant permanent.  Le dossier doit être envoyé par e-mail à nirmala.plasman@diplobel.fed.be .

 

------------------------------------------------------------------

Flanders Trainee Programme

http://www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme